Home ข้อคิด บทความนี้คนที่มี “วาสนา” เท่านั้ นถึงจะได้อ่ าน

บทความนี้คนที่มี “วาสนา” เท่านั้ นถึงจะได้อ่ าน

0 second read
ปิดความเห็น บน บทความนี้คนที่มี “วาสนา” เท่านั้ นถึงจะได้อ่ าน
0

“ว าส นา” บางคนมองว่าเป็นเรื่องของ “ผลบุญ”

ที่เราเคยสะสมไว้ แล้วแสดงออกมาในรูปแบบต่ างๆนาๆ

เช่น โช คล าภ ทรัพย์สิน สุขภาพ อายุ

หรือ บริว า รแวดล้อมรอบกาย

ล้ว นแล้วแ ต่เป็นมุมมองของแต่ละคน

ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไ ม่มีวาสนานั้นควรระลึกไว้แบบนี้ว่า

ว าส นา

ไ ม่ได้อ ยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปร บมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด

แต่ อยู่ที่เมื่อคุณล้ มล งยั งมีอีกหล ายมือ

ยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งห รือไ ม่?

ว าส นา

ไ ม่ได้อ ยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไ ม่

แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแ รงให้คุณดูแลป ร นนิ บั ติหรือไม่?

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสี ย งหัวเราะหรือไ ม่?

ว าส นา

ไ ม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่ก ตั ญ ญูรู้คุณหรือ ไม่?

ว าส นา

ไ ม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไ ม่?

ว าส นา

ไม่ ได้อยู่ที่คุณมีรถห รูเพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ างป ลอ ดภั ยหรือไ ม่?

จะรวยหรือจะจ นทุ กคนก็มีความทุ กข์ได้..

คนลำบ ากหาเช้ากินค่ำ ทำไมต้องตื่นเช้า

ทำไมเราลำบ ากไ ม่เหมื อนคนอื่น

ทำไมเราไ ม่มีเงิน ทำไมเราไ ม่มีรถ ทำไมเดือนนี้ไ ม่พอใช้

ส่วนที่มีฐานะก็ทุ กข์อีกเช่นกัน ทำไมปีนี้รายได้น้อยกว่ าเดิม

ทำไมยอดขายไ ม่เป็นไปตามเป้า

ทำไมธุรกิจใหม่ที่ทำยังไปได้ไ ม่ดี ทำไมลูกน้องลาหยุ ดบ่อย

เคยลองมองหันกลับมามองและถามตัวเองบ้างไหม

ว่าทุกวันนี้ที่เราหาเงินมานั้นเราเอาไปเติมความสุขให้กับตัวเองตรงไหน

บางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเอง ลืมดูแลคนข้างหลัง

บางทีคนที่เรารักอาจไม่ได้ต้องการแค่เงินทองเพียงอย่างเดียว

แต่เค้าอาจจะต้องการเวลา ความอบอุ่น หรือความรัก ก็เป็นได้

คนที่ “น่าอิ จ ฉ า” ไม่ใช่คนที่ ” รวย” ที่สุด แ ต่…

คือคนที่ “มีความสุข” ที่สุด ไ ม่ว่าเขาคนนั้นจะ “จ น” หรือ “จะรวย”

เพราะฉะนั้น

อย่ าอ วดว่ามีเงิน เพราะย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย

นอนโ ร งพ ย าบ าลมั นไ ม่ต่างอะไรกับกระด าษ

อย่ าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใดที่คุณล้ ม ป่ ว ย

ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ ยมยอดรอเสี ย บตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่ าอวดรถยนต์ที่คุณขับ

เพราะวันใดที่คุณหม ดลมหายใจ กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น

อย่ าอ วดว่ ามีบ้านหลังใหญ่โต

วันที่คุณจากโ ล กนี้ไป มันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ

รู้ใจได้สุข

 

ขอบคุณ : คิดเป็น

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …