Home เกร็ดความรู้ 4 รูปแบบที่พึงปฏิบัติกับการออมที่น่าสนใจ ให้ผลตอบแทนดีและตัวเราเองรับความเสี่ ยงได้

4 รูปแบบที่พึงปฏิบัติกับการออมที่น่าสนใจ ให้ผลตอบแทนดีและตัวเราเองรับความเสี่ ยงได้

8 second read
ปิดความเห็น บน 4 รูปแบบที่พึงปฏิบัติกับการออมที่น่าสนใจ ให้ผลตอบแทนดีและตัวเราเองรับความเสี่ ยงได้
0

วิธีออมเงินรูปแบบอื่นที่ให้ผลตอบแทนชนะเงินเ ฟ้ อและรับความเสี่ ยงได้ เคล็ดลับออมเงิน เก็บเก่งรวยเร็ว”

เพื่อสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ให้เกิ ดผลประโยชน์สูงสุด

1. จงมีอัตราการออมเป็นบวกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สูตรคำนวณ “อัตราการออม = (1 – ค่าใช้จ่าย/รายได้) x 100”
ตัวอย่างเช่น นาย เอ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทและค่าใช้จ่ายเฉ ลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท

เท่ากับมีอั ตร า การออมอยู่ที่ 33% หลังจากนั้นอีก 5 ปี นาย เอ มีรายได้เฉ ลี่ยต่อเดือน 50,000 บาท

และค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อเดือน 45,000 บาท เท่ากับมีอัตราการออมอยู่ที่ 10%

ดังนั้น นาย เอ มีอั ตร าการออมเป็นบวก เพราะมีความสามารถหารายได้ทันกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

แต่อัตร าการออ มลดลงจาก 33% เหลือ 10% เป็นสัญญาณที่ไม่ดี หากปล่อยไว้นาน นาย เอ อาจเป็นคนที่มีรายได้ดี แต่แท บไม่มีเงินออมเพิ่มเลย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม การคำนวณรายได้ควรใช้รา ยได้สุทธิหลังหั ก ภ าษีเงินได้

จึงควรศึกษาวิธีการลดหย่ อนภาษีอย่างถูกต้อง และการคำนวณค่าใช้จ่ายควรคิดเฉพาะเงินที่ใช้เพื่อการบริโภคเท่านั้น

ไม่รวมเงินที่ใช้ในการออมและลงทุน เพื่อให้เห็นอัตราการออมที่แท้จริงครับ

2. จงจัดสร รเงินออมให้เหมาะสม

แบ่งกองเป็น “เงินออมทั้งหมด = เงินเพื่อใช้จ่าย + เงินเผื่อฉุ กเฉิน + เงินเพื่อลงทุน”

3. จงจัดสมดุลการออม ในปัจจุบันและอนาคต

สมัยนี้มีช่องทางใช้เงินอนาคตมากมายเ พื่อซื้อสินค้าและบริการที่เรายังมีเงินไม่พอ

เช่น บั ต รเ ค รดิต บั ต ร กดเงินสด สินเชื่ อรถยนต์ สินเชื่ อที่อยู่อาศัย สินเชื่ อนอกระบบ เป็นต้น

ซึ่งอนาคตต้องจ่ายเงินต้นคืนพร้อม ด อ กเบี้ ยก็นำมาจากเงินออมในอนาคตของคุณนั่นเอง

เราจึงควรใช้เงินอนาคตอย่างรอบคอบในสิ่งที่จำเป็นและรู้ตัวว่าสามารถชำระคืนได้

4. จงเรียนรู้การออมเงินรูปแบบอื่น

รู้หรือไม่ว่าช่องทางการออมมีมากกว่าการฝากเงินในบัญชีธนาคาร มีหลายช่องทางที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

และมีความเสี่ ยงอยู่ในระดับต่ำ ผมขอเสนอ 4 รูปแบบการออมที่น่าสนใจ

4.1 กองทุนรวมต ร าส ารหนี้ คือ การลงทุนในกองทุนรวมที่นำเงินเรา

ปลงทุนในต ร าส ารหนี้ เช่น พั นธบัตร ตั๋ วเงินคลั ง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้ นกู้ เป็นต้น

4.2 หุ้นกู้บริษั ทเอกชน คือ การลงทุนในตั๋ วสัญญาใช้เงินระยะย าวที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่ต้องการกู้ยืม

โดยปกติซื้อขายผ่านธนาค ารพ าณิ ชย์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นตัวแทน

4.3 พันธบั ตร รั ฐบ าล คือ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะย าวที่รั ฐ บ าลโดยกระทรวงการคลั งเป็นผู้ออก

โดยปกติซื้อข ายผ่านธนาค าร พ าณิ ชย์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นตัวแทน

4.4 ประกันชีวิตที่เน้นการออ มทรัพย์ คือ การลงทุนในประกันชีวิ ตที่มีรูปแบบ ก ร ม ธร รม์เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง

โดยปกติซื้อขายผ่านธน าค ารพ าณิ ชย์หรือตัวแทนประกันชีวิ ต

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …