Home ข้อคิด 10 วิธีฝึกจิตใจ อายุมากแล้ว หัดคิดบวกให้เป็น

10 วิธีฝึกจิตใจ อายุมากแล้ว หัดคิดบวกให้เป็น

0 second read
ปิดความเห็น บน 10 วิธีฝึกจิตใจ อายุมากแล้ว หัดคิดบวกให้เป็น
0

สร้างนิสั ยคิดในด้านดี และขจั ดความคิดด้านร้ ายให้หมดไป วิธีการฝึกคิดบวกนั้นไม่ย าก ลองดู 10 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

1. มองหาบุคคลต้นแบบ

คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุ ป ส ร ร คใหญ่ๆ ได้สำเร็จ และประสบความสำเร็จอย่ าง งดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผล เอาคนนั้นเป็นแรง บันด าลใจในการดำเนินชีวิต

2. รู้จักบริห ารเวลาอย่ๅงช าญฉลาด

อย่ๅเสี ยเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้ๅไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือ มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้

3. ให้มองไปข้างหน้าอย่ๅมองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิ ดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิ ด พล าด เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปจงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้และพยๅยๅมทำให้สำเร็จ

4. จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิ ดขึ้น

จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิ ดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงาน และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป

5. ความผิ ด พล าดมีไว้ให้เรียนรู้

ทุกคนล้วนเคยทำผิ ดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พ ยๅยๅมอย่ๅงดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพล าด ขอให้จำไว้ว่า ความผิ ด พล าดต่างๆ ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

6. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิ ดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจั ดความคิดในด้านลบออกไป การโ ฟกั สแต่สิ่งดีๆ

7. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดได้มากใครจะมองโลกในแ ง่ดีได้ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแร งบั น ด าลใจให้เกิ ดทั ศ น คติด้านบวก

8. รู้จักให้อภั ยตัวเองและผู้อื่น

ในบางครั้งบางคร าว เราต่างตัดสินใจผิ ด พล าด แต่เมื่อรู้สำนึก การให้อภั ย และต้องให้อภั ยตัวเอง เมื่อทำผิ ด พล าดเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งใช้ความผิ ด พล าดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่ างที่ดีกว่าในอนาคต

9. รับข้อมูลข่ าวส ารที่ดี

อ่ านบทความที่สร้างแร งจูงใจหรือฟังธรรมะที่กระตุ้ นให้รู้สึกตื่นตัวและเกิ ดปัญญๅ ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่ๅงเข้าใจ มีความหวังและความสุข

10. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเองซ้ำๆ

ถ้าคุณมีอาการซึ มเศร้ๅเป็นประจำ คำมั่นสัญญาของคุณก็คือ ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้ บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลั งความคิดด้านบวกที่เกิ ดขึ้น

 

ขอบคุณ : ละมุนละไม

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …